Tematyka konferencji/ Theme of the conference

TEMATYKA KONFERENCJI

1. NOWE TRENDY W OPIECE NAD CZŁOWIEKIEM PRZEWLEKLE CHORYM
2. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W OPIECE NAD CHORYM DZIECKIEM I DOROSŁYM
3. TELEPIELĘGNIARSTWO – NOWOCZESNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA, NOWOCZESNE PIELĘGNIARSTWO
4. JAKOŚĆ ŻYCIA W ZDROWIU, CHOROBIE, STAROŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
5. PORADNICTWO PIELĘGNIARSKIE
6. VARIA

THEME OF THE CONFERENCE

1. NEW TRENDS IN THE CARE OF A CHRONICALLY ILL
2. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE CARE OF A CHILD AND ADULT
3. TELE NURSING – MODERN NURSERY CARE, MODERN NURSING
4. QUALITY OF LIFE IN HEALTH, DISEASE, OLD AND DISABILITY
5. NURSERY EDUCATION
6. VARIA